Skip to content

Skoterregler

Det är många som ska samsas i naturen, och vi har olika idéer och tankar om hur det ska vara.
Med snöskoter kan du ta dig till platser som du inte når så lätt på skidor. Men snöskotern kan vara ett störningsmoment för andra.
För vissa är det en stor frihetskänsla att köra långa sträckor på välpreparerade skoterleder. Andra vill ha det lugnt, tyst och skönt när de går på tur med skidorna. Vissa tar gärna skotern ut till en fiskesjö och pimplar i lugn och ro. För andra är skotern ett arbetsredskap när de ska hålla rätt på sina renar.
Vi måste ta hänsyn till varandra, om vi ska kunna behålla vår unika natur!

Säkra tips för en skön snöskotertur:

 • Du ska ha hjälm (lag sedan 2016-01-01)
 • Åk inte ensam.
 • Håll koll på vädret.
 • Lämna en färdplan.
 • Kör nykter! Samma gräns som för bil gäller (0,2 promille).
 • Undvik lavinfarliga platser (t ex under brantare sluttningar, hängdrivor och lä-sidor).
 • Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag (t ex vid uddar, in- och utlopp).
  Observera att du alltid kör över is på egen risk, och att skoterleden inte går över isen.
  På isen kan det möjligen vara ruskat, men det är ingen garanti för att isen håller.
 • Håll koll på var du är med karta och kompass (och ev. GPS).
 • Ta på dig varma kläder – tänk på kyleffekten!
 • Ta med personlig säkerhetsutrustning för dig och din skoter (extra variatorrem, verktyg, reservbränsle, spade, lavinsond, sändare (transceiver), vindsäck m.m.)
 • Ta med telefon eller annan sambandsutrustning (men lita inte på att du har täckning överallt).
 • Om du ska ut på is, se alltid till att ta med isdubbar och gärna flytoverall – och kör aldrig över is med passagerare under stängt pulka-kapell!

Nedan följer viktiga regler och säkra tips för snöskoterförare, framtaget av Snöskoterrådet.

Vem får köra snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och att du har antingen ett förarbevis för snöskoter utfärdat efter 1/10 2009, eller ett förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009.
Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången före 1/1 2000.
Ett körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdat från 1/1 2000 ger rätt att köra snöskoter inom ramen för organiserad turistverksamhet (snöskotersafari).
Som utländsk förare (inom EES) har du rätt att köra snöskoter i Sverige om du har rätten i ditt hemland. Om du inte kan visa det eller om du kommer från ett land utanför EES är den enda möjligheten att ingå i en grupp inom turistnäringen eller att du har ett svenskt förarbevis.

 

Var får du köra snöskoter?

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten. Rätten att köra på annans mark är alltså inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen.
Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skador. Det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det finns minsta risk för skada på skog eller mark.
Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.
Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse.

Inom Västjämtlands snöskoterområde finns flera regleringsområden. I en del av dessa får du köra snöskoter på allmänna snöskoterleder. I andra regleringsområden gäller totalt snöskoterförbud för allmänheten. Länsstyrelsen eller kommunen kan också besluta om förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bland annat friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård. Snöskoterkörning kan också regleras av kommunens lokala trafikföreskrifter.

Allmän snöskoterkörning är alltid förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa. Ta i förväg reda på om det finns områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt att köra.

 

Följ skoterleder!

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är, liksom övriga vinterleder, markerade med ledkryss och markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden.
Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, ta alltid hänsyn till skidåkare och andra som använder leden.

 

Körning på allmän och enskild väg

Det är förbjudet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig.
När du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.
När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

Även på enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

 

Terrängmotorfordon

Förutom med snöskoter får du köra på Väseks leder med en terrängskoter om den är försedd med en bandsats och tjänstevikten inte överstiger 450 kg.
Tjänstevikten på terrängskotern är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. De verktyg som hör till, samt även bränsle, smörjolja och vatten ska räknas in i tjänstevikten.

 

Snöskotern måste ha en registreringsskylt, som är synligt placerad framtill på skotern.

Trafikmärken

Skylt Lämplig färdväg skoter

Lämplig färdväg

Märket talar om att du kör säkrast och stör minst på den här leden.
Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför.

Skylt Påbjuden skoterled

Påbjuden skoterled

Det innebär att du måste följa leden.
Det är förbjudet att köra utanför leden.

Skylt skoterförbud

Skoterkörning förbjudet

På en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken.

Skylt Olämplig färdväg

Olämplig skoterled

Leder skyltade med anvisningsmärken med rött snedstreck bör du inte använda.
Det är visserligen inte förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.

Skylt Stopplikt

Stopplikt

Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.

Ledkryss

Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled.

Här samsas du med skidåkare, gående och hundspann.
Kontrollera alltid om skoteråkning är tillåten efter leden.
Det skall då finnas en kompletterande märkning.

Skylt 70 km/h

Högsta tillåtna hastighet

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim.
På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.
20 km/tim gäller alltid när du korsar en väg.

Skylt Varning ren

Varning för renar

Här är några tips och fakta om renar som är viktiga att känna till för dig som skoterförare:

När du kör snöskoter kan du komma nära renar. De strövar fritt i hjordar eller mindre grupper.
Sakta ned eller stanna. Då går renarna oftast av skoterleden. Kör lugnt förbi.

Om renarna inte kliver av spåret. Kör sakta bakom dem eller vänd. Om ni är flera och kommer till en öppning i skogen, en myr eller liknande – stanna skotrarna. En av skotrarna kör sakta en omväg runt renarna och ställer sig på leden en bit längre fram, vilket gör att renarna oftast går av spåret. Vänta tills alla renar har gått av spåret, de följer efter varandra.

Om det finns svarta plastsäckar uppsatta längs skoterspåret betyder det att det finns ren i området. Kör då extra lugnt!

Det är mycket lätt att skingra en renhjord med snöskoter, men det är ett hårt och tidskrävande jobb att samla hjorden igen. Respektera renskötarnas arbete och renarnas hälsa!

Back To Top